Az Erdélyi Magyar Egyesület, melynek több mint 500.000 tagja van, most tartotta Kolozsvárott első kongresszusának befejező nagy gyűlését. Az ünnepségre Kolozsvárra érkezett Groza Péter, Románia miniszterelnöke. Kíséretében volt még több miniszter, valamint a román nemzeti demokratikus front főtitkára és a Szovjetunióval való barátságot és együttműködést kiépítő román egyesület főtitkára is.

A gyűlést Kolozsvár polgármestere nyitotta meg, aki beszédében üdvözölte a megjelenteket. Ezután Gyárfás, az egyesület elnöke emelkedett szólásra. Hála a Vörös Hadseregnek és szövetségeseinek, -mondotta Gyárfás- a háború véget ért. Egyesületünk mindent elkövet, hogy biztosíthassuk az új, demokratikus Románia megteremtését, mely nem tesz különbséget polgárai között. Meg akarjuk valósítani a román-magyar szövetséget. Követeljük, hogy Románia lépjen szövetségre valamennyi szabadságszerető nemzettel, elsősorban a Szovjetunióval.” Beszédét a következő szavakkal fejezte be: „Örök hálával tartozunk a nagy Szovjetuniónak, dicsőséges Vörös Hadseregének és lángeszű vezérének, Sztálin marsallnak.”

Ezután Groza miniszterelnök lépett a szónoki emelvényre.

„Magyar Testvéreim!” –kezdte beszédét.- „Örömmel jöttem Erdély fővárosába, hogy megerősítsem az itt élő két nép barátságát és barátságos együttélésének történelmi szükségességét.”

Groza miniszterelnök beszéde során többek közt a következőket mondotta: „A német fasiszták széthúzást és ellenségeskedést szítottak a két nép között. Azt akarták, hogy úgy a román, mint a magyar nép vérét ontsa az ő parancsukra. A román és a magyar fasiszták bűneit és hazaárulását a román és a magyar nép fizette és fizeti meg. A Vörös Hadsereg csapásai végetvetettek történelmünk e szomorú korszakának. Románia és Magyarország népei a Vörös Hadseregnek köszönhetik, hogy lerázhatták magukról a német fasizmus jármát. A két ország demokratikus kormányai most hozzáfoghatnak országuk felépítéséhez. A románoknak nincs szándékukban, hogy gyűlölködést és bosszút hirdessenek azokért a bűntettekért, amelyeket Horthy emberei és a magyar fasiszták követtek el. A nácik egyformán zsákmányolták ki a románt és a magyart. Nem látok semmi okot arra, hogy most, amikor a barátság és az együttműködés minden előfeltétele megvan, a két ország ne élhetne jószomszédi és baráti viszonyban. Mély hálával fordulok e helyről is a nagy és hatalmas Szovjetunió és annak vezére, Sztálin marsall felé, a világ szabadságszerető népei érdekében és így a román-magyar testvériség érdekében tett nagy szolgálataiért. Éljen a román magyar barátság!”

A nagygyűlés határozatilag kimondta, hogy az Erdélyi Magyar Egyesület Románia többi demokratikus erőivel mindent el fog követni hogy a két ország szövetségre lépjen egymással. A népgyűlés elhatározta, hogy üdvözlő táviratot küld Sztálin marsallhoz.

Új Szó

Megjelenés: 1945. május 22. kedd

Szerző: